R355

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI & SS Lốp bố Type
12.00 R20 154/150G 18 TT
12.00 R24 156G 20 TT

 
CATALOG